Dil Dudak Alıştırmaları

Daha iyi bir artikülasyon için dilimizin ve dudaklarımızın yeterince kıvrak hareket edebilmeleri ön koşuldur. Dudaklarımızın ve dilimizin kaslarını daha esnek hale getirmek için şu alıştırmaları yapabiliriz:
 

 Dil Alıştırmaları (Sessiz)

 • Dili germe:
 • Dilinizi, ucunu alt dişlerimizin arkasına yapışık durumda tutarak, orta yerindeki kasların aracılığıyla, ağzınızdan bütünüyle dışarı çıkarın. Arka taraftaki bağlantı noklarından gerildiğini hissedin.
 • Dili gevşetme:
 • Bu, germe hareketinin küçük ölçekte tekrarı gibidir. Ancak bu defa dil ağzımızdan dışarı çıkmayacak, dişlerimiz hizasına gelene kadar öne gelecek, sonra ilk yerine dönecektir.
 • Dilinizin ucuyla, ağzınızın bir sağ bir sol kenarını dışa doğru itin.
 • ( Bu son iki alıştırmada da çenemiz sabit olacak )
 • Dilinizi, germeksizin, ucu alt dudağınızın üstüne gelecek şekilde ağzınızdan dışarı çıkarın. Dilin orta yerinde bir menteşe varmış gibi bir üst dudağınıza bir alt dudağınıza değdirin.
 • Dilinizi dişlerinizle dudaklarınızın arasına sokup ağzınızın içinde 360 derece çevirin.

Dudak Alıştırmaları (Sessiz)

 • Üst dudağınızı, yukarı ve aşağı hareket ettirin. Burnumuzdaki gözlüğü düzeltme haretini andırır. Ya da üst dişlerimi gösterip kapatıyorum diye düşünebilirsiniz. (Üst dudak kasları bıyık bölgesindedir.)
 • Alt dudağınızı yukarı ve aşağı hareket ettirin. Alt dişlerimi gösterip kapatıyorum diye düşünebilirsiniz. (Alt dudak kasları tam dudağın altında çene kaslarıyla almaşık biçimdedir)
 • Dudaklarınızı, ağzınızın bir sağına bir soluna doğru olabildiğince gerin. Ortaya geldiğinde duraklayın.
 • Dudaklarınızı bir torba ağzı gibi büzerek öne uzatın, ardından iki yana doğru olabildiğince açın.
 • Parmaklarınızı uçlarına koyarak, dudaklarınızı iki yana gerin. Bırakın.

 

Dil Alıştırmaları (Sesli)

Sesli alıştırmalar soldan sağa doğru art arda dizilmiş heceler gibi okunacak. Her seferinde daha hızlanılacak.

dee - dee - dee - dee- dee
diy- diy- diy- diy- diy
daa- daa- daa- daa- daa

lee - lee - lee - lee- lee
liy- liy- liy- liy- liy
laa- laa- laa- laa- laa

nee - nee - nee - nee- nee
niy- niy- niy- niy- niy
naa- naa- naa- naa- naa

Dudak Alıştırmaları (Sesli)

Aşağıdaki alıştırma Dudak alıştırmalarının sesli olarak yapılanı. Soldan sağa doğru art arda okunacak. Giderek hız artırılarak tekrar edilecektir.
 
bee - bee - bee - bee- bee
biy- biy- biy- biy- biy
baa- baa- baa- baa- baa
 
mee - mee - mee - mee- mee
miy- miy- miy- miy- miy
maa- maa- maa- maa- maa
 
pee - pee - pee - pee- pee
piy- piy- piy- piy- piy
paa- paa- paa- paa- paa
 
 

Artikülasyon Çalışması İçin Üçlü Tablo

Aşağıdaki alıştırmaları, soldan sağa, her satır, sanki bir cümleymiş gibi düşünerek okuyoruz.

B-P-M (Özellikle dudakları çalıştırmak için)
BaPaMa BePeMe BıPıMı BiPiMi BoPoMo BöPöMö BuPuMu BüPüMü
BaMaPa BeMePe BıMıPı BiMiPi BoMoPo BöMöPö BuMuPu BüMüPü
PaMaBa PeMeBe PıMıBı PiMiBi PoMoBo PöMöBö PuMuBu PüMüBü
PaBaMa PeBeMe PıBıMı PiBiMi PoBoMo PöBöMö PuBuMu PüBüMü
MaPaBa MePeBe MıPıBı MiPiBi MoPoBo MöPöBö MuPuBu MüPüBü
MaBaPa MeBePe MıBıPı MiBiPi MoBoPo MöBöPö MuBuPu MüBüPü

D-L-N (Özellikle dili çalıştırmak için)
DaLaNa DeLeNe DıLıNı DiLiNi DoLoNo DöLöNö DuLuNu DüLüNü
DaNaLa DeNeLe DıNıLı DiNiLi DoNoLo DöNöLö DuNuLu DüNüLü
LaNaDa LeNeDe LıNıDı LiNiDi LoNoDo LöNöDö LuNuDu LüNüDü
LaDaNa LeDeNe LıDıNı LiDiNi LoDoNo LöDöNö LuDuNu LüDüNü
NaLaDa NeLeDe NıLıDı NiLiDi NoLoDo NöLöDö NuLuDu NüLüDü
NaDaLa NeDeLe NıDıLı NiDiLi NoDoLo NöDöLö NuDuLu NüDüLü

B-D-G (Dudak, dil ve yumuşak damak için)
BaDaGa BeDeGe BıDıGı BiDiGi BoDoGo BöDöGöBuDuGu BüDüGü
BaGaDa BeGeDe BıGıDı BiGiDi BoGoDo BöGöDö BuGuDu BüGüDü
DaGaBa DeGeBe DıGıBı DiGiBi DoGoBo DöGöBö DuGuBu DüGüBü
DaBaGa DeBeGe DıBıGı DiBiGi DoBoGo DöBöGö DuBuGu DüBüGü
GaDaBa GeDeBe GıDıBı GiDiBi GoDoBo GöDöBö GuDuBu GüDüBü
GaBaDa GeBeDe GıBıDı GiBiDi GoBoDo GöBöDö GuBuDu GüBüDü

P-T-K (Dudak, dil ve yumuşak damak için)
PaTaKa PeTeKe PıTıKı PiTiKi PoToKo PöTöKö PuTuKu PüTüKü
PaKaTa PeKeTe PıKıTı PiKiTi PoKoTo PöKöTö PuKuTu PüKüTü
TaKaPa TeKePe TıKıPı TiKiPi ToKoPo TöKöPö TuKuPu TüKüPü
TaPaKa TePeKe TıPıKı TiPiKi ToPoKo TöPöKö TuPuKu TüPüKü
KaTaPa KeTePe KıTıPı KiTiPi KoToPo KöTöPö KuTuPu KüTüPü
KaPaTa KePeTe KıPıTı KiPiTi KoPoTo KöPöTö KuPuTu KüPüTü

M-N-G (Dudak, dil ve yumuşak damak için)
MaNaGa MeNeGe MıNıGı MiNiGi MoNoGo MöNöGö MuNuGu MüNüGü
MaGaNa MeGeNe MıGıNı MiGiNi MoGoNo MöGöNö MuGuNu MüGüNü
NaGaMa NeGeMe NıGıMı NiGiMi NoGoMo NöGöMö NuGuMu NüGüMü
NaMaGa NeMeGe NıMıGı NiMiGi NoMoGo NöMöGö NuMuGu NüMüGü
GaNaMa GeNeMe GıNıMı GiNiMi GoNoMo GöNöMö GuNuMu GüNüMü
GaMaNa GeMeNe GıMıNı GiMiNi GoMoNo GöMöNö GuMuNu GüMüNü

D-T-N (Dil için)
DaTaNa DeTeNe DıTıNı DiTiNi DoToNo DöTöNö DuTuNu DüTüNü
DaNaTa DeNeTe DıNıTı DiNiTi DoNoTo DöNöTö DuNuTu DüNüTü
TaNaDa TeNeDe TıNıDı TiNiDi ToNoDo TöNöDö TuNuDu TüNüDü
TaDaNa TeDeNe TıDıNı TiDiNi ToDoNo TöDöNö TuDuNu TüDüNü
NaTaDa NeTeDe NıTıDı NiTiDi NoToDo NöTöDö NuTuDu NüTüDü
NaDaTa NeDeTe NıDıTı NiDiTi NoDoTo NöDöTö NuDuTu NüDüTü

G-K-Y (Yumuşak damak ve dil için)
GaKaYa GeKeYe GıKıYı GiKiYi GoKoYo GöKöYö GuKuYu GüKüYü
GaYaKa GeYeKe GıYıKı GiYiKi GoYoKo GöYöKö GuYuKu GüYüKü
KaYaGa KeYeGe KıYıGı KiYiGi KoYoGo KöYöGö KuYuGu KüYüGü
KaGaYa KeGeYe KıGıYı KiGiYi KoGoYo KöGöYö KuGuYu KüGüYü
YaKaGa YeKeGe YıKıGı YiKiGi YoKoGo YöKöGö YuKuGu YüKüGü
YaGaKa YeGeKe YıGıKı YiGiKi YoGoKo YöGöKö YuGuKu YüGüKü

S-Z-N (Çene ve dil için)
SaZaNa SeZeNe SıZıNı SiZiNi SoZoNo SöZöNö SuZuNu SüZüNü
SaNaZa SeNeZe SıNıZı SiNiZi SoNoZo SöNöZö SuNuZu SüNüZü
ZaSaNa ZeSeNe ZıSıNı ZiSiNi ZoSoNo ZöSöNö ZuSuNu ZüSüNü
ZaNaSa ZeNeSe ZıNıSı ZiNiSi ZoNoSo ZöNöSö ZuNuSu ZüNüSü
NaZaSa NeZeSe NıZıSı NiZiSi NoZoSo NöZöSö NuZuSu NüZüSü
NaSaZa NeSeZe NıSıZı NiSiZi NoSoZo NöSöZö NuSuZu NüSüZü

 

Artikülasyon Çalışması İçin Dörtlü Tablo

Aşağıdaki alıştırmaları, soldan sağa, her satır, sanki bir cümleymiş gibi düşünerek okuyoruz.

B-P-M 
BaPaMaPa BePeMePe BıPıMıPı BiPiMiPi BoPoMoPo BöPöMöPö BuPuMuPu BüPüMüPü
BaMaPaMa BeMePeMe BıMıPıMı BiMiPiMi BoMoPoMo BöMöPöMö BuMuPuMu BüMüPüMü
PaMaBaMa PeMeBeMe PıMıBıMı PiMiBiMi PoMoBoMo PöMöBöMö PuMuBuMu PüMüBüMü
PaBaMaBa PeBeMeBe PıBıMıBı PiBiMiBi PoBoMoBo PöBöMöBö PuBuMuBu PüBüMüBü
MaPaBaPa MePeBePe MıPıBıPı MiPiBiPi MoPoBoPo MöPöBöPö MuPuBuPu MüPüBüPü
MaBaPaBa MeBePeBe MıBıPıBı MiBiPiBi MoBoPoBo MöBöPöBö MuBuPuBu MüBüPüBü

D-L-N
DaLaNaLa DeLeNeLe DıLıNıLı DiLiNiLi DoLoNoLo DöLöNöLö DuLuNuLu DüLüNüLü
DaNaLaNa DeNeLeNe DıNıLıNı DiNiLiNi DoNoLoNo DöNöLöNö DuNuLuNu DüNüLüNü
LaNaDaNa LeNeDeNe LıNıDıNı LiNiDiNi LoNoDoNo LöNöDöNö LuNuDuNu LüNüDüNü
LaDaNaDa LeDeNeDe LıDıNıDı LiDiNiDi LoDoNoDo LöDöNöDö LuDuNuDu LüDüNüDü
NaLaDaLa NeLeDeLe NıLıDıLı NiLiDiLi NoLoDoLo NöLöDöLö NuLuDuLu NüLüDüLü
NaDaLaDa NeDeLeDe NıDıLıDı NiDiLiDi NoDoLoDo NöDöLöDö NuDuLuDu NüDüLüDü

B-D-G
BaDaGaDa BeDeGeDe BıDıGıDı BiDiGiDi BoDoGoDo BöDöGöDö BuDuGuDu BüDüGüDü
BaGaDaGa BeGeDeGe BıGıDıGı BiGiDiGi BoGoDoGo BöGöDöGö BuGuDuGu BüGüDüGü
DaGaBaGa DeGeBeGe DıGıBıGı DiGiBiGi DoGoBoGo DöGöBöGö DuGuBuGu DüGüBüGü
DaBaGaBa DeBeGeBe DıBıGıBı DiBiGiBi DoBoGoBo DöBöGöBö DuBuGuBu DüBüGüBü
GaDaBaDa GeDeBeDe GıDıBıDı GiDiBiDi GoDoBoDo GöDöBöDö GuDuBuDu GüDüBüDü
GaBaDaBa GeBeDeBe GıBıDıBı GiBiDiBi GoBoDoBo GöBöDöBö GuBuDuBu GüBüDüBü

P-T-K
PaTaKaTa PeTeKeTe PıTıKıTı PiTiKiTi PoToKoTo PöTöKöTö PuTuKuTu PüTüKüTü
PaKaTaKa PeKeTeKe PıKıTıKı PiKiTiKi PoKoToKo PöKöTöKö PuKuTuKu PüKüTüKü
TaKaPaKa TeKePeKe TıKıPıKı TiKiPiKi ToKoPoKo TöKöPöKö TuKuPuKu TüKüPüKü
TaPaKaPa TePeKePe TıPıKıPı TiPiKiPi ToPoKoPo TöPöKöPö TuPuKuPu TüPüKüPü
KaTaPaTa KeTePeTe KıTıPıTı KiTiPiTi KoToPoTo KöTöPöTö KuTuPuTu KüTüPüTü
KaPaTaPa KePeTePe KıPıTıPı KiPiTiPi KoPoToPo KöPöTöP KuPuTuPu KüPüTüPü

M-N-G
MaNaGaNa MeNeGeNe MıNıGıNı MiNiGiNi MoNoGoNo MöNöGöNö MuNuGuNu MüNüGüNü
MaGaNaGa MeGeNeGe MıGıNıGı MiGiNiGi MoGoNoGo MöGöNöGö MuGuNuGu MüGüNüGü
NaGaMaGa NeGeMeGe NıGıMıGı NiGiMiGi NoGoMoGo NöGöMöGö NuGuMuGu NüGüMüGü
NaMaGaMa NeMeGeMe NıMıGıMı NiMiGiMi NoMoGoMo NöMöGöMö NuMuGuMu NüMüGüMü
GaNaMaNa GeNeMeNe GıNıMıNı GiNiMiNi GoNoMoNo GöNöMöNö GuNuMuNu GüNüMüNü
GaMaNaMa GeMeNeMe GıMıNıMı GiMiNiMi GoMoNoMo GöMöNöMö GuMuNuMu GüMüNüMü

D-T-N
DaTaNaTa DeTeNeT DıTıNıTı DiTiNiTi DoToNoTo DöTöNöTö DuTuNuTu DüTüNüTü
DaNaTaNa DeNeTeNe DıNıTıNı DiNiTiNi DoNoToNo DöNöTöNö DuNuTuNu DüNüTüNü
TaNaDaNa TeNeDeNe TıNıDıNı TiNiDiNi ToNoDoNo TöNöDöNö TuNuDuNu TüNüDüNü
TaDaNaDa TeDeNeDe TıDıNıDı TiDiNiDi ToDoNoDo TöDöNöDö TuDuNuDu TüDüNüDü
NaTaDaTa NeTeDeTe NıTıDıTı NiTiDiTi NoToDoTo NöTöDöTö NuTuDuTu NüTüDüTü
NaDaTaDa NeDeTeDe NıDıTıDı NiDiTiDi NoDoToDo NöDöTöDö NuDuTuDu NüDüTüDü

G-K-Y
GaKaYaKa GeKeYeKe GıKıYıKı GiKiYiKi GoKoYoKo GöKöYöKö GuKuYuKu GüKüYüKü
GaYaKaYa GeYeKeYe GıYıKıYı GiYiKiYi GoYoKoYo GöYöKöYö GuYuKuYu GüYüKüYü
KaYaGaYa KeYeGeYe KıYıGıYı KiYiGiYi KoYoGoYo KöYöGöYö KuYuGuYu KüYüGüYü
KaGaYaGa KeGeYeGe KıGıYıGı KiGiYiGi KoGoYoGo KöGöYöGö KuGuYuGu KüGüYüGü
YaKaGaKa YeKeGeKe YıKıGıKı YiKiGiKi YoKoGoKo YöKöGöKö YuKuGuKu YüKüGüKü
YaGaKaGa YeGeKeGe YıGıKıGı YiGiKiGi YoGoKoGo YöGöKöGö YuGuKuGu YüGüKüGü

S-Z-N
SaZaNaZa SeZeNeZe SıZıNıZı SiZiNiZi SoZoNoZo SöZöNöZö SuZuNuZu SüZüNüZü
SaNaZaNa SeNeZeNe SıNıZıNı SiNiZiNi SoNoZoNo SöNöZöNö SuNuZuNu SüNüZüNü
ZaSaNaSa ZeSeNeSe ZıSıNıSı ZiSiNiSi ZoSoNoSo ZöSöNöSö ZuSuNuSu ZüSüNüSü
ZaNaSaNa ZeNeSeNe ZıNıSıNı ZiNiSiNi ZoNoSoNo ZöNöSöNö ZuNuSuNu ZüNüSüNü
NaZaSaZa NeZeSeZe NıZıSıZı NiZiSiZi NoZoSoZo NöZöSöZö NuZuSuZu NüZüSüZü
NaSaZaSa NeSeZeSe NıSıZıSı NiSiZiSi NoSoZoSo NöSöZöSö NuSuZuSu NüSüZüSü